Over ons

Wie wij zijn

Wij zijn een gemeenschap van christenen, van Chinese afkomst, die graag samen wil groeien in het volgen van Jezus. Wij geloven dat Jezus leeft en dat wij daarom bestaan. Wij geloven ook dat Gods boodschap van liefde voor iedereen is. Wij willen daarom Gods Woord verkondigen aan de Chinese gemeenschap en aan een ieder ander die het horen wilt.

Onze gemeente is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten in Nederland. Met dezelfde missie en visie willen wij onze specifieke bijdrage leveren aan Gods Koninkrijk.

 

Artikel 1 NAAM EN ZETEL

 1.1 Het zelfstandige kerkgenootschap draagt de naam Chinese CAMA Gemeente Amsterdam. Zij is 

      gevestigd te Amsterdam.
     

1.2 De gemeente heeft zich met gelijkgezinde gemeenten verenigd in de CAMA Gemeenten Nederland

     (CGN).

Artikel 2 GRONDSLAG/GELOOFSBELIJDENIS

De gemeente aanvaardt de Bijbel, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireer­de, gezaghebbende Woord van God. Daarom gelooft en belijdt zij:

2.1 er is één God, oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en

     Heilige Geest;

 2.2 Jezus Christus is waarachtig God en mens. Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de

     Heilige Geest. Hij stierf aan het kruis als de Rechtvaardige voor de onechtvaardigen. Degenen, die in Zijn

     plaatsvervangend offer geloven worden allen gerechtvaardigd op grond van zijn vergoten bloed. Hij

     verrees uit de dood naar de Schriften. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader als onze Grote

     Hogepriester. Hij zal wederkomen om zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te stichten;

2.3 de Heilige Geest is een goddelijke Persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te leiden,

     te onderwijzen en kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en van oordeel;

2.4 het Oude en Nieuwe Testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm, zijn woordelijk geïnspireerd

     door God en een volledige openbaring van Zijn wil ten opzichte van de verlossing van de mens.

     Zij vormen samen de goddelijke en enige regel voor het geloof en geestelijk leven van de gelovige;

2.5 De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; hij viel echter door 

     ongehoorzaamheid, waardoor hij zichzelf zowel tot de lichamelijke als tot de geestelijke dood

     veroordeelde. Alle mensen worden geboren met een zondige natuur, waardoor ze gescheiden zijn

     van het leven van God en kunnen alleen gered worden door het verzoenend werk van Jezus Christus.

     Het toekomstige erfdeel van de gelovige is de opstanding ten leven, in eeuwige heerlijkheid en 

     tegenwoordigheid van God, dat van de ongelovige de opstanding ten oordeel en een voor eeuwig

     gescheiden zijn van God;

2.6 door Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen; degenen die zich bekeren en geloven in Hem,

     worden wedergeboren door de Heilige Geest, ontvangen de gave van het eeuwige leven, en worden

     kinderen van God;

2.7 het is de wil van God dat iedere gelovige met de Heili­ge Geest vervuld wordt en door Hem geheel

     geheiligd, dat hij zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel toewijdt aan de wil van God,

     daarvoor kracht ontvangend voor een heilig leven en vruchtbare dienst. Deze vervulling is het werk van

     de Heilige Geest in de gelovige, tot stand gebracht tijdens en/of na zijn bekering;

2.8 in het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus is ook in genezing van onze sterfelijke

     lichamen voorzien. Gebed voor zieken en zalving met olie worden in de Schrift geleerd en zijn het

     voorrecht van de Gemeente in onze huidige tijd;

2.9 de Gemeente van Christus bestaat uit allen die geloven in de Here Jezus Christus, en die verlost zijn

     door Zijn bloed, en wedergeboren door de Heilige Geest. Christus is het Hoofd van het Lichaam, Zijn

     Gemeente, die Hij de opdracht heeft gegeven om in de wereld uit te gaan als Zijn getuige, het

     Evangelie predikend  aan alle natiën. De plaat­selijke gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus

     die samen komen om God te aanbidden, opgebouwd te worden door het Woord van God, samen in

     gebed te gaan en gemeenschap te oefenen, het Evangelie te verkondigen, de naasten in liefde

     dienstbaarheid te betonen en de beide instellingen van Doop der gelovigen en Avondmaal te vieren;

2.10 er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen; voor de eersten een opstanding ten

       leven; voor de laatsten een opstanding ten oordeel;

2.11 de persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande, als een gezegen­de hoop, tot opname

       van Zijn Gemeente en daarop volgend Zijn wederkomst op aarde met de Zijnen tot oprichting van

       Zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken der aarde.

Artikel 3 DOELSTELLINGEN

De gemeente stelt zich ten doel:

3.1 het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;

3.2 ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus

      te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig

      Handelingen 2:42;

3.3  de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, en hen aan te sporen

      Christus bekend te maken;

 3.4  in diaconale en pastorale nood te voorzien;

3.5  in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Artikel 4 MIDDELEN

De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door middel van activiteiten aan de doelstellingen bevorderlijk zoals:

4.1  de prediking van het Woord van God;

4.2  het houden van samenkomsten;

4.3  bijbelstudie- en gebedsavonden;

4.4  kinder- en jeugdwerk;

4.5  evangelisatie en zendingswerk;

4.6  pastoraal en diaconaal werk

4.7  het bijeenbrengen van de benodigde gelden.